Single User
อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาภาพยนตร์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations