Single User
ผศ.ดร.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปการแสดง เอกการออกแบบเพื่อการแสดง ศป.บ.

ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ (ออกแบบตกแต่งภายใน) ศล.ม.

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะฆัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปร.ด.(ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม)

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

งานบริหาร

- รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในด้านการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร

ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 19 ตุลาคม 2564

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในด้านการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร

ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่  – ปัจจุบัน

งานบริการทางวิชาการ

          - วิทยากรบรรยายในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้ โฮเต็ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

- คณะกรรมการดำเนินการโครงการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน   ครั้งที่  ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- คณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์

- คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

- คณะกรรมการดำเนินการ และเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและหารือด้านวัฒนธรรม วิชาการ  และงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ  มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

- เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์พานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสาวประเภทสอง ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : “ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพของเพศทางเลือก ”

- เป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนผู้เข้าร่วมส่งหนังสั้น ในรายวิชา “special project” สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ