Single View Blog 1
ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย Phongphan Nareenoi, Asst. Prof.

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์  สังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน

History, Social Sciences, Community Development

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

1.พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2564). จากโบกอร์สู่ปุตราจายา: สำรวจการดำเนินงานของเอเปคตามเป้าหมายโบกอร์และความท้าทายกับวิสัยทัศน์หลังปี 2020 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2.พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2564). กองตระเวนกับวิถีชีวิตในพื้นที่เขตธนุบรี : หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย พ.ศ. 2475 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3. กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ พงษ์พันธ์ นารีน้อย ศิวพรโพธิวิทย์. (2564).  สาเหตุการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์องค์การแบตเตอรี่และองค์การฟอกหนัง. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” วันที่ 20 มีนาคม 2564 .มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา .

4. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2562). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562). หน้า 196-200.

5. ปราณีต ม่วงนวล จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และพงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2562). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยวิธี CIPP Model. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562 : วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

6. ปราณีต ม่วงนวล วรุณรัตน์ คนซื่อ จริยาภรณ์ เจริญชีพ พงษ์พันธ์ นารีน้อย และพินโย พรมเมือง (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้ สาขากลุ่มการศึกษา. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (223-234).

7. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2559). ร้านอินทรโอสถ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนย่านวัดราชคฤห์ พ.ศ.2468-2558. ในวารสารมนุษย์กับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 64-80. กรุงเทพฯ : รีไวว่า.

บทความวิชาการออนไลน์

1.ชาวมอญ ชาวจีน ในชุมชนย่านวัดราชคฤห์เขตธนบุรี – ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย, 2563

2.ร้านแอนเทนน่า (Antenna Shop) ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในประเทศญี่ปุ่น – ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย, 2563

3.เศรษฐกิจไทย : ยุคคณะราษฎรสู่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์– ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย, 2562

บทความวิจัย

1. พงษ์พันธ์ นารีน้อย.(2551). การค้าข้าวระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ ค.ศ.1957 – 2008. ในข้าว : ความเชื่อมโยงวิถี  ชีวิตชาวเมือง และชาวชนบท หน้า 33-42. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

2. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2551). ความพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในสมัยอยุธยา. ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่2 ฉบับที่2 ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551. หน้า 28-39.กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์.

งานวิจัย

1. พงษ์พันธ์ นารีน้อย พงศ์ หรดาล กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี คณกร สว่างเจริญ เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน. (2563).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ประจำปีงบประมาณ 2563 .

2.พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2559). หลวงโกษา (ยัง) พระยาราชาเศรษฐี (ม่อเทียน ซื่อ) และเจ้าพระยาสุรสีห์  พิษณุวาธิราช (บุญมา). ในโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส สำหรับเยาวชน โดยทองเจือ เขียดทองและคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

3. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2551). ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์. สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

1. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2557). ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

2. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2556). เศรษฐศาสตร์. ในสังคมศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

3. พงษ์พันธ์ นารีน้อย และภาวิณี บุนนาค. (2556). ประวัติศาสตร์. ในสังคมศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

หนังสือ

1.พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2565). สังคมผู้สูงอายุและการวางแผนชีวิต.  ในชีวิตวิถีใหม่ .New Normal . (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2560). เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.  ในสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

3.พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2560). ปราชญ์ท้องถิ่น. ในสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

4. พงษ์พันธ์ นารีน้อย. (2559). ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

 

รางวัลที่ได้รับ

จ.ช. : จัตุถาภรณ์ช้างเผือก

(105) เล่มที่ 134 ตอนที่ 52 ข หน้า 259 16 ต.ค.2560

ผลงานอื่นๆ

• คณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป  (วิชาสังคมไทยและสังคมโลก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2554-2559)

• อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ฉบับปรับปรุงปี  2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

• ประธานคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป  (วิชาสังคมไทยและสังคมโลก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2560-2561)

• ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)

• กรรมการและเลขานุการ การสอบเค้าโครง การสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์/ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

• ประธานและกรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์