Single User
น.ส.ภิรษา โชติรุจิโสภณ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

น.ส.ภิรษา โชติรุจิโสภณ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations