Single User
ผศ.พรรษา ตระกูลบางคล้า

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.พรรษา ตระกูลบางคล้า

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ​2549​ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ​2545​ ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations