Single User
ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีตะวันตก

ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา (ดนตรีแจ๊ส) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวัฒนธรรมศึกษา (มานุษยวิทยาการดนตรี) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เบอร์โทรศัพท์ 02-4737-000

เบอร์มือถือ 089-964-4142

 

 

Biography & Citations