Single View Blog 1
อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

The Improvement of Guitar Teaching Lesson Plans for Undergraduate Study in Popular Music at Bansomdej Rajabhat University 2017

บทความวิชาการ

Popular Music: The Way to Efficiently Improve Subject Group of Popular Music at College of Music Bansomdej Chaopraya Rajabhat University 2019

ตำรา

ภาคภูมิ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ และจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน. (2558). ปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น. วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-58 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ