Single View Blog 1
อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ระบบจัดการฐานข้อมูล

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. N.Sorbei, A.Searee, P.Srisutham and N.Heebjankri.(2019). System Analysis and Designof E-Commerce Website System for sale calico in Thailand 4.0. Proceedings of the 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019), 698-709. Bangkok, Thailand, July 3-6,2019.
  2. T.Krisada, V.Tanakon, P.Srisutam and J.Naphaphorn.(2019). Analysis and Design Web Application for Tennis Court Reservation Service System Management. Proceedings of the 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019), 712-721. Bangkok, Thailand, July 3-6,2019.
  3. รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และเพียรทิพย์ ศรีสุธรรม. (2562). การพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นแบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้ายขายเสื้อผ้า. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 5(1), 1-14.
  4. เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม (2557). พฤติกรรมและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3จังหวัดนนทบุรี. วิทยาลัยราชพฤกษ์ : นนทบุรี.
  5. เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม. (2554). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์. วิทยาลัยราชพฤกษ์ : นนทบุรี.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ