Single View Blog 1
ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

นาฏยศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ศึกษา

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

งานสร้างสรรค์ ชุด ฉัพพรรณรัศมี พระปฐมสมโพธิกถา (2541) (รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา)

รำตรวจพลนางจันทน์/รำบุษบาชมศาล (ละครใน) ถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากคุณครูสถาพร สนทอง (2550) (รศ.ดร.เสาวภา เวชสุรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา)

นาฏยลักษณ์ละครหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) (หัวหน้าโครงการ) (ดร.วิชชุตา วุธาทิพย์, รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน , อาจารย์ที่ปรึกษา)

บทบาทนางนารายณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่อง นารายณ์อวตาร วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) (หัวหน้าโครงการ) (ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา)

องค์ความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์มอญพระประแดง ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2553) (ผู้ร่วมวิจัย)

หลักและวิธีการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศ วารสารครุศาสตร์สารปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (2553)

การวิเคราะห์นาฏศิลป์ไทยระดับอาเซียนของอาจารย์สถาพร สนทอง ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2555) (หัวหน้าโครงการ)

The Delineation of Thai Performing Arts Works in ASEAN Class By DR. Sathaporn Sonthong. (Proceedings International Conference on Media Strudies 2017, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia.)

การถ่ายทอดนาฏกรรมโขนผ่านเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2560) (หัวหน้าโครงการ)

การถ่ายทอดนาฏกรรมโขนผ่านเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา Journal of Humanities and Social Sciences ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (2561)

ศิลปะการแสดงฝั่งธนบุรีในศตวรรษที่ 21 ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561) (หัวหน้าโครงการ)

Thonburi’s Performing Arts in The 21st Century International Conference on Media Studies Universiti Utara Malaysia. (29-31 August - 1 September, 2018 pp ID : 071)

Thonburi’s Performing Arts in The 21st Century International Journal of Heritage, Art and Multimedia Volume: 2 Issues: 4 (March, 2019 pp,63-70) elSSN: 2600-8262.

ประเพณีสิบสองเดือนชาวไตในประเทศไทย : กรณีศึกษา การฟื้นฟูประเพณีปอยต้นหอลม วัดม่วยต่อ ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2561) (หัวหน้าโครงการ)

แผนงานการวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2562) (ผู้อำนวยการแผน)

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย-จีนในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) (2562) (หัวหน้าโครงการ)

กิงกะหร่าศิลปะการฟ้อนของคนไตรัฐฉาน ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2562) (หัวหน้าโครงการ)

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2562) (ผู้ร่วมวิจัย)

ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองสามหมอก กรณีศึกษา หม่องส่วยยี ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2562) (ผู้ร่วมวิจัย)

แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ สากล ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2563) (ผู้อำนวยการแผน)

การศึกษาศิลปะการแสดงท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไตในอาเซียน กรณีศึกษา รำนกยูง เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สถานศึกษาเขตธนบุรี เขตคลองสาน ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2563) (หัวหน้าชุดโครงการ)

นกยูง : ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไตในอาเซียน ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2563) (หัวหน้าโครงการ)

รางวัลที่ได้รับ

รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (2554)

จัดการแสดงถวายพระพรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักราชบัณฑิตสภา (2558)

อาสาสมัครทำการสอนให้ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง (2546-2548)

กิจกรรมศิลปกรรมบำบัด โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี (2556-2558)

กิจกรรมนาฏยบำบัด มูลนิธิเด็ก บ้านสานรัก จังหวัดนครปฐม (2558-2562)

กิจกรรมจิตอาสาช่วยน้ำท่วม (2562)

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2562, ประจำปี 2564

ผลงานอื่นๆ

ผู้ประสานงานด้านการจัดการแสดงของ ดร.สถาพร สนทอง การแสดงโขน (บราซิล)

ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด ในงานกีฬา ASIAN GANES ครั้งที่ 13 ออกแบบท่า/กำกับโดยพิเชษฐ กลั่นชื่น (2541)

กำกับเวทีงานแอโบริคแผนไทย จัดถวายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ออกแบบท่าเต้นโดย พิเชษฐ กลั่นชื่น (2545)

กำกับเวทีงานแสดง River of King เนื่องในงานเฉลิมฉลองวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (2546)

ร่วมแสดงฮาวายแดนซ์ในคอนเสริต์ The Eagle เมืองทองธานี (2548)

ร่วมแสดงละครในเรื่องอิเหนา งานเทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)

นำทีมประกวด Latin Dance ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2550)

ร่วมแสดงThai Contemporary Dance งาน FALL FOR DANCE FESTIVAL 17-27 September 2008 ออกแบบท่า/กำกับโดยพิเชษฐ กลั่นชื่น โรงละคร NEW YORK CITY CENTER นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ร่วมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ลักสีดา รับบทสีดา กำกับโดยพิเชษฐ กลั่นชื่น ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (2552)

ร่วมแสดง Thai Contemporary Dance สถาบัน JACOB’S PILLOW : DANCE FESTIVAL 2010
แมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ออกแบบ/กำกับโดยพิเชษฐ กลั่นชื่น

ร่วมแสดง Thai Contemporary Dance : LINCOLN CENTER FESTIVAL 7-25 July 2010 โรงละคร LINCOLN CENTER  นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ออกแบบ/กำกับโดยพิเชษฐ กลั่นชื่น

ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เมืองโจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาว์น แอฟริกาใต้ (2553)

จัดการแสดงพระลอตามไก่ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ โรงละครแห่งชาติ (2554)

ก่อตั้งคณะโขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ร่วมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ รับบทสีดา ในงานแสดงศิลปะ ณ WELT MUSEUM WIEN กรุงเวียนนา ออสเตรีย (2556)

ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เมืองมิวนิค เยอรมนี (2556)

นำเยาวชนแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน Wonju Dynamic Dancing Carnival 2016 เมืองวอนจู เกาหลีใต้ (2559)