Single View Blog 1
ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, โลหิตวิทยา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

Patsarawadee Paojinda, Waranya Imprasittichai, Sudaratana R. Krungkrai, Nirianne Marie Q.           Palacpac, Toshihiro Horii, Jerapan Krungkrai. Bifunctional activity of fused Plasmodium falciparum orotate phosphoribosyltransferase and orotidine 5′-monophosphate decarboxylase, Parasitology International, Volume 67, Issue 1, 2018, Pages 79-84.

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, พนิตตา สัธนะกุล, ภัสราวดี เผ่าจินดา, คนึงนิจ คงพ่วง, เกษมคงนิรันดรสุขและสุชาดา มานอก. (2562). การพัฒนาครีมหมักผมจากสารสกัดตะไคร้. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณา  การงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”. 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล.

จันทนา ปราการสมุทร, เธียร ธีระวรวงศ์, ภัสราวดี เผ่าจินดา และ ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร. (2563). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”. 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ.  2563. มหาวิทยาลัย ศิลปากร (ออนไลน์).

สิริพร คานภู่, เธียร ธีระวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน, ภัสราวดี เผ่าจินดา, อ้อมบุญ วัลลิสุต และปิลันธนา เลิศสถิตธนกร (2563). การพัฒนาเวชสำอางต้านสิวจากสารสกัดรำข้าวมะลิแดง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”. 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563. มหาวิทยาลัย ศิลปากร (ออนไลน์).

Nunthawadee Niamnuy, Ratchaneekorn Subkeaw, Natchanon Aksornniam, Woraya Nimnagorn, Phaer Saibuadaeng, Chotchuang Panasophonkul & Patsarawadee Paojinda. (2022). Parasitic Contamination of Vegetables from Open Markets and Supermarkets in Thonburi District, Bangkok. Journal of Health Science, 31(1), 5-13.

Patsarawadee Paojinda, Atthapan Morchang, Kevalin Vongthoung, Nunthawadee Niamnuy, Phaer Saibuadaeng, Pranpiya sunee, Sudarat changsan, Watchalaporn cheuaboon & Waranya Imprasittichai. (2023). Peroxidase extraction and purification from water mimosa. Science and Technology Thonburi University, 7(1), 88-96.

Waranya Imprasittichai, Sudaratana R. Krungkrai, Jerapan Krungkrai, & Paojinda, P. (2023). Expression and Enzyme Kinetics of Fused Plasmodium falciparum Orotate Phosphoribosyltransferase and Orotidine 5′-monophosphate Decarboxylase in Different Escherichia Coli. The Open Biochemistry Journal, 17, 1-8.

Atthapan Morchang, Shilu Malakar, Patsarawadee Paojinda, Narongsuk Munkong, & Kevalin Vongthoung. (2023). Ethanolic extract of bran of red sticky rice (Oryza sativa L.) attenuates cellular oxidative stress in human hepatocellular carcinoma cell line (HuH-7 cells). Advanced Science Journal, 23(1), 104-119.

Patsarawadee Paojinda, Napat Pimsiri, Nunthawadee Niamnuy, Piya Wongyanin, Pramoon Arooncharus, Nittiya Chowchaikong, Ranida TuanudomImprasittichai and Waranya Imprasittichai (2023). A Comparative Computational analysis of Amino Acid Sequences and Biochemical Properties of Peroxidase Enzymes in Plants, Yeast, Bacteria, and Humans. Advanced Science Journal, 23(2), E125-142.

นันทวดี เนียมนุ้ย, แพร สายบัวแดง, & ภัสราวดี เผ่าจินดา. (2023). Detection of Antimicrobial Agent in Meat in Thonburi Area, Bangkok - การตรวจวิเคราะห์สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร. Journal of Health Science - วารสารวิชาการสาธารณสุข, 32(Supplement 2), S197-S206. 

Imprasittichai, W., Krungkrai, J., Krungkrai, S., & Paojinda, P. (2024). Kinetic Study of Plasmodium falciparum Orotate Phosphoribosyl Transferase in the Presence of Activator and Inhibitor. Advanced Science Journal, 24(1), 75-89.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ

1) พ.ศ. 2553-2555      นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทบ

2) พ.ศ. 2560-2561      นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

1) พ.ศ. 2561-2562      อาจารย์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2) พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน    อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา