Single View Blog 2
ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา

บทความ

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเคมีคลินิก: นวัตกรรมในการวิเคราะห์และการวิจัย
การแยกสารโดยใช้เทคนิค Ion Exchange Chromatography
การตรวจคุณภาพฟิล์มเลือด (blood smear examination)
การตรวจคุณภาพฟิล์มเลือด (blood smear examination)
การเตรียมฟิล์มเลือด (Blood Smear Preparation)
ความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสที่ศึกษาด้วยวิธีชีวสารสนเทศ
รู้ไว้….ใช่ว่า การดำเนินชีวิตในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19
สีปัสสาวะบอกความผิดปกติของร่างกายได้จริงหรือ ?
สีปัสสาวะบอกความผิดปกติของร่างกายได้จริงหรือ ?