Single View Blog 1
ผศ.ดร.พัชรา เดชโฮม

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการศึกษา

การบรืหารสถานศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ตำรา

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม, วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2559). ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170.

กฤษดา  ผ่องพิทยา, มณี เหมทานนท์, พนัส จันทร์ศรีทอง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, พัชรา เดชโฮม และณัฐมนพันธุ์ชาตรี. (2558). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 64 – 89.

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, จุติมา
รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวคำ,
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 39 – 42.

พัชรา  เดชโฮม, อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พัชรีภรณ์ บางเขียว, วิชญา ผิวคำ, จุติมา รัตนพลเสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม, กุลธิดา ทุ่งคาใน, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร
กองคำ และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (พฤศจิกายน), 118 – 149.

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า.

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2562). คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 115 – 170.

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2562). การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 64 – 89.

พัชรา เดชโฮม, กฤษดา  ผ่องพิทยา, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, อโนทัย แทนสวัสดิ์ และศุนิสา ทดลา.(2562). ปรัชญาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด. (กุมภาพันธ์), 64 – 89.

พัชรา  เดชโฮม. (2560). การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 246 หน้า.

บทความวิจัย

พัชรา  เดชโฮม. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556. การสัมมนาวิชาการระบบเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559. จาก http://www.sut.ac.th/ces/registranet8/download.html

พัชรา  เดชโฮม. (2557).  รูปแบบการนำนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา.

วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557). หน้า 104-112.

พัชรา  เดชโฮม. (2560). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 68-78.

พัชรา  เดชโฮม และศุนิสา ทดลา. (2561). แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 158-182.

พัชรา  เดชโฮม. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่องในเขตธนบุรี. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) หน้า 133-148.

กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การจัดการเรียนรู้วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาด้วย STEM Education. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน". (หน้า 1213 – 1223)  สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เพ็ญพร แก้วมาก และพัชรา เดชโฮม. (2563). การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563). หน้า 186-192.

พัชรา  เดชโฮม. (2563). ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. ครุศาสตร์สาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 165-182.

วิชิดา แย้มศรี และพัชรา เดชโฮม. (2564). การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564). หน้า 5-14.

Jittawisut Wimuttipanya, Areewan Iamsa-ard, Surasak kruhong, Pachara Dejhom and Wichian Tuwila. (2020). Illustration of goals and performance in learning science online during COVID 19 pandemic. The 6Th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference 17-18 August 2020 Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok, Thailand. p.258-266.

พัชรา  เดชโฮม และคณะ. (2564). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564). หน้า 176-207.

วาร์คิมต์  อิทธิพัฒน์เดชากร และพัชรา เดชโฮม. (2564). การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564). หน้า 128-139.

รางวัลที่ได้รับ

1.      การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการได้รับบริการในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 ในการสัมมนาวิชาการระบบเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

2.      อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

ผลงานอื่นๆ