Single View Blog 2
ผศ.พัชนี แสนไชย

บทความ

ภาพยนตร์ “ชีวิตอัศจรรย์ของเบนจามิน บัตตัน” บทเรียนจากความเจ็บป่วยสู่ความตาย โรควัยชราในเด็กและโรคฟาร์ซินโดรมกับหลักการมรณานุสติ (การระลึกถึงความตาย)
ภาพยนตร์ “ชีวิตอัศจรรย์ของเบนจามิน บัตตัน” บทเรียนจากความเจ็บป่วยสู่ความตาย โรควัยชราในเด็กและโรคฟาร์ซินโดรมกับหลักการมรณานุสติ (การระลึกถึงความตาย)