Single User
อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  :คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : Tourism and Hospitality Management  Bournemouth University

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations