Single User
อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  :คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : Tourism and Hospitality Management  Bournemouth University

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563       Certified in Exhibition Management (CEM)

พ.ศ. 2550       ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2543       Master of Art : Tourism and Hospitality Management

Bournemouth University, United Kingdom

พ.ศ. 2538       บัญชีบัณฑิต สาขาการตรวจสอบบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์     02-473-7000 ต่อ 4000       081-448-2378

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

Biography & Citations