Single View Blog 1
ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาวะพหุภาษา (Multilingualism)

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ประสบการณ์งานวิจัย ทุนภายนอก (จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

2550 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นยั่งยืนด้วยชุดการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2551 การศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุรภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไต้หวัน (สมศ.)

2552 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2553.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสาธารณะ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2554 การเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2555 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนและสากล (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2555 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2556 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2557 การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตี ลำดับที่หนึ่งโดยวิธีการแปลสองทางแผ่นดิน  (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2558-2559 การพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (งบประมาณแผ่นดิน)

2560 การสร้างเครือข่ายคำมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของภาษาไทย ภาษาเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน และภาษาอังกฤษด้วยเอนทิตี ลำดับที่หนึ่ง-สาม (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2561 ลินดา เกณฑ์มา, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ, พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา, จินดา ยืนยงชัยวัฒน์, นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์, เกียรติขร โสภณาภรณ์ และ สรสินธุ์ ฉายสินสอน นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ (สกว.)

2562 ลินดา เกณฑ์มา, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ, พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา, จินดา ยืนยงชัยวัฒน์, นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์, เกียรติขร โสภณาภรณ์ และ สรสินธุ์ ฉายสินสอน การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกว.)

2564 พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา การพัฒนาหนังสือและอรรถาภิธานอิเล็คทรอนิกส์ด้วยแนวคิดมโนทัศน์พื้นฐานร่วมเพื่อพัฒนาทักษะข้ามภาษา ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2564 พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา, สิงห์ สิงห์ขจร, เอกชัย พุหิรัญ, เกียรติขร โสภณาภรณ์, จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์, ณัฐพล พุฒยางกูร, ขวัญชัย กังเจริญ การศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวบริการเชิงสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี (โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

2565 พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา การพัฒนาสื่อสำหรับชีวิตวิถีใหม่เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภมิคุ้มกันทางสังคม จากวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยใช้ศาสตร์พระราชา บ-ว-ร (บ้าน วัด ราชการ-โรงเรียน) (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

ผลงานวิชาการเผยแพร่

Sudasna Na Ayudhya, P. (1999). Lexical access in Thai speakers with different      language        experience: An experimental study using the Stroop task. Paper     presented at the        26th Annual Experimental Psychology Conference, Sydney,   and the abstract appeared     in Australian Journal of Psychology, 51, 43-44.

Sudasna Na Ayudhya, P., Luksaneeyanawin, S., & Burnham, D. (2000). The bilingual lexicon: The complex nature of lexical and semantic systems. Proceeding of the fourth symposium on natural language processing (pp. 182-184). Bangkok: Chulalongkorn University.

Sudasna Na Ayudhya, P., Luksaneeyanawin, S., & Burnham, D. (2002). The influence of second language experience in the pattern of language processing of the bilingual lexicon. MANUSYA, 5 (1), 79-95.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2003). Models of mental lexicon in bilinguals with high and low second language experience. MANUTSAT PARITAT: Journal of    Humanities,      Srinakharinwirot University, 25, 37-55.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2005) Speech technologies in developing second language        pronunciation skill. Conference proceedings of EDU-COM 2004    international     conference: New challenges for sustainability & growth in higher education (pp. 362-370). Edith Cowan University.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2007). The relationship between second language experience and English phonological acquisition. [Research Paper Report]. Bangkok: Bansomdejchaopraya Rajabhat University.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2009). Language awareness in EIL: The analysis of errors in academic text writing of Thai learners. Conference proceedings of Asia EFL journal conference 2009, Donkuz Eylül University, Turkey.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2010a). The perception of Thai speakers of English using auditory lexical decision task. Wisdomization: Journal of Humanities and Social Sciences, 205-220.

Sudasna Na Ayudhya, P. & Engchuan, K. (2010b). Second language vocabulary acquisition and context clue strategy in different degrees of cultural specific.Pre-conference proceedings of Asian EFL journal international conference (pp. 596-604).Taiwan: Providence University.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2010c). Foreign language speech production and perception and the influence of foreign language awareness. Information Journal, 11 (1), 141-147.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2011a). English consonant perception and production acquisition as function of phonemic awareness. Interdisplinary Studies Journal, 10 (1), 218-248.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2011b). Local community participation in public administration plan: An empirical evidence of Ratchaburi, Thailand. In Chun-Hua Lin and Zhang Ming (eds.), International conference on social science and humanity (pp. 495-499). Singapore: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2012a). Collaboration between university and local community in transforming local knowledge to global education. The International     Conference on Global Education & the 26th Curriculum and    Instruction Forum. Tamkang University. 25-26 May 2012. Republic of China.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2012b). Thai EFL learners' cultural gap awareness in English culture-specific and universal vocabulary recognition. The 9th International     Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiangrai   Rajabhat University, Chiangrai, Thailand.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2012c). The development of English for Thai local cultural tourism with the use of instructional package. The 1st International Seminar on Malaysian- Thai Studies. Universiti Utara. 7-8     May 2012. Malaysia.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2013a). The development of Thai-Vietnamese WordNet:Pilot project using the first order entity and bi-directional translation approach. The 3rd international conference on applied social science (pp.221-233). 15-16 January 2013. Taipei, Republic of China.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2013b). The development of communicative English learning process for local cultural communication. The Fifth Annual Asian Conference on    Education. 23-27 October 2013. Osaka, Japan. The   International Academic Forum   (Iafor) http://ace.iafor.org.  (online)

Sudasna Na Ayudhya, P. (2014a). The development of English online learning using local cultural education resources in Bangkok, Thailand. The 9th annual LLAS e-learning  symposium. University of Southampton. UK.   https://www.llas.ac.uk. (online)

Sudasna Na Ayudhya, P. (2014b). Effective of simulation in online learning package on    “learning with simulations and games: Learning methods for the AEC” (pp. 120-128). 31 March - 1 April 2014, Thailand.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2014c). The use of articulatory analysis of sound as a simulation for improving English pronunciation. The 5th Biennial International Conference on Teaching and Learning of English in Asia. 27 – 29 October 2014. University Utara   Malaysia.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2015a). Development of ASEAN WordNet: Equivalent translation of English-Thai-Lao-Vietnamese words in the 1st order entity. The  3rd International academic & research conference of Rajabhat University (INARCRU III)  "Interdisciplinary research and    innovation of education for Thai local   development for           ASEAN" (pp.255-  264) 20-21May 2015. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2015b). Interdisciplinary research and development of the English-Thai-Lao-Vietnamese Wordnet. Princess Maha Chakri Sirindhorn congress interdisciplinary approach for research and development ,3-4       June 2015,  IMPACT, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. Organized by the Interdisciplinary Committee for          Research and Development, The Royal Society of Thailand.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2015c).  Development of cultural awareness in English as foreign language learners using simulations.  7th Annual International ThaiSim Conference:“Learning from educational games, simulations and debriefing for the AEC” 10- 11 August 2015.  Sriwattana Business Administration Technological College,         Thailand.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2015d). WordNet development of English-Thai-Lao-  Vietnamese 1st order entity words. International Conference on Language, Innovation, Culture and Education 2015. 29 - 30 August 2015. The Interdisciplinary Circle of Science, Arts and Innovation, Indonesia.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2016). The development of application for Thai-ASEAN   neighboring     language-       English common base concepts Wordnet of 1st order entity. The IAFOR International Conference on Education. 8-11   January 2016. The Hawai’I  Convention Center. U.S.A.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2017a). Cross linguistic semantic priming of translation equivalents in semantic decision of Thai-Lao-English object and imaginary word. The 29th international academic conference procerding (pp.117-127).5-8 April 2017.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2017b). Analysis of Thai-Lao-Vietnamese 1st order entity word using bi-directional translation. Review of Socio-Economic Perspective, 199- 205.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2018a). Mobile application development for cultural tourism          attractions in Thailand’s lower central provinces. Sripatum  Chonburi Journal, 14 (3) (Online).

Sudasna Na Ayudhya, P. (2018b). The relationship between English consonant sound perception reaction and English phono­logical awareness in Thai-English bilinguals. International Conference on Education, Psychology,    and Learning 2018, December 17-19, 2018, December, Australia ISSN 2413-1156.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2019a). Common base concepts of the 1st-the 3rd order entity WordNet of English-Thai-Vietnamese-Lao-Cambodian-Bahasa-Filipino-Burmese languages for internet usage, International Journal of Management and Business Research, 9(1), 41-49.
Sudasna Na Ayudhya, P. (2019b). The dynamic development of multilingual mental lexicon and lexical access as the functions of linguistic distance and semantic characteristics represented from Order Entities. Journal of Humanities and Social  Sciences Thonburi University, 13(2), 9-18.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2019c). Modelling the multilingual lexicon and interlanguage transfer. Abstract Proceeding Vol.1 Issue 1. AETA International Conference on Emerging Research in Information  Technology, Applied Sciences, Engineering & Computing (EIAE), Paris, France. June 8-9,2019.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2020a). Relationships between foreign language sound perception and production and experimental evidences obtained in Thai native speakers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation,    24(3), 1668-1674. DOI: 10.37200/IJPR/V24I3/PR200915.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2020b). Stroop and Priming Tasks: Two Experimental Ways to Investigate Language Representation and Processing. The 6th Rajabhat UniversityNational and International Research & Academic Conference (RUNIRAC VI) Proceeding, 17-18 August 2020 Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok, Thailand,       12-17.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2020c). The Non-Linear Activation of Multilingual Lexicon in       Multilingual Speakers.  The 6th Rajabhat University National and International Research   & Academic Conference (RUNIRAC VI) Proceeding, 17-18 August 2020 Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok, Thailand, 18-25.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2020d). Modeling Bilingual and Multilingual Lexicon and the Role of  Interlanguage Transfer. International Journal of Applied and Physical Sciences, 5(2), 51-57. DOI: https://dx.doi.org/10.20469/ijaps.5.50003-2.

Singh Singkhajorn, Panornuang Sudasna Na Ayudhya, Nonnadhi Dulyadaweesid(2020)     Integration of Creating Shared Value with Thailand Sustainable Development.      Sustainable Community Development Journal, 1, 23-26.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2021). Establishment and Movement of Psycholinguistics. Journal         of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 15(1), 139-148.

Book Chapters
Sudasna Na Ayudhya, P. (2005). Linguistic and cultural gaps in translation-The case of Thai, English, and Chinese languages. In A. Hassan & Lok Kok On (Eds). Translation and the globalization of knowledge. (pp. 391-398). Kuala Lumpur: PTS Professional.

Sudasna Na Ayudhya, P. (2007). The ways of the mental lexicon. In W. Aroonmanakun (Ed.). Unfolding linguistics (pp. 171-180). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

รางวัลที่ได้รับ

2554 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2

2555 Hot Topic Presentation.The 5th Annual International Free Linguistics Conference, The University of Sydney

2556 นักวิจัยดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2556

2559โล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลนักวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔”

2563 รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖”

2565 ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ

 

ผลงานอื่นๆ

ทรัพย์สินทางปัญญาปี 2565

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2. อรรถาภิธานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี