Single View Blog 1
อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การตรวจประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การบริหารงานและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ตีพิมพ์งานวิจัย

1)             S.Kumkate, N.Onmek, B.Boonburapong, S.Singhakaew, V.Leardkamolkarn. Estrogen-related fecundity reduction of Lymnea Ollula following Fasiola Gigantiga infection. Journal of Parasitology 2009; 95(6): 1391-1396.

2)             Atcha Khetbumrung, Mali Photipim, Jun Norkaew, Nutthajit Onmek, Suttipong Pangtavong and Veerapol Vongprapun. The Model of System‟s Developing on Strengthened Community Network which has Supported the Lumtakong Basin Flood Disaster. European Journal of Social Sciences 2013; 37(3): 471 – 476.

3)             ณัฐชะพงศ์ ทองเงิน, ศุภวิชญ์ นาคครื้น, ณัฐจิต อ้นเมฆ  และ จินดา คงเจริญ. ปริมาณสปอร์ของรา Aspergillus spp, Cladosporium spp และ Penicillium spp ชักนำให้เกิดโรคหอบหืดอย่างมีศักยภาพในนักเรียนอายุ 10 - 15 ปี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2559;  24 (1): 126 -138.

4)             ณัฐจิต อ้นเมฆ*, จินดา คงเจริญ, วารุณี สุสิคง และอรอุมา เก่งเดียว. การประเมินการปนเปื้อนสารฟอร์มัลดีไฮด์ในผักจากตลาดนัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561.

5)             ธิดารัตน์ บุญช่วย, มธุรส ประสมวงค์, วันอัสมีน โฮ, จินดา คงเจริญ และณัฐจิต อ้นเมฆ.คุณภาพอากาศและกลุ่มอาการเจ็บป่วยในอาคารของโรงแรม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Indoor Air Quality and Sick Building Syndrome of the Hotel building in the City of Surat Thani). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 หน้า 64 – 73.

6)             จินดา คงเจริญ, ณัฐจิต อ้นเมฆ, อรณลิน มรรคาเขต และนลินี ณสุย. ผลของความเร็วลมและอุณหภูมิต่อความเข้มเสียงของกังหันลมผลิตไฟฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 2562. 24 (1): 374 -385.

7)             Jinda Kongcharoen, Nutthajit Onmek, and Seppo Karrila. Factors affecting sick bulding syndrome among hotel staff. Suranaree J. Sci. Technol. 2019. 26(1): 93-100.

8)             ณัฐจิต อ้นเมฆ*, โกศล ปราบณรงค์, ฐิชาดา ประชุมวรรณ, ศันศนีย์ศรีไทย. การปนเปื้อนของจุลชีพบนพื้นผิวในรถพยาบาลฉุกเฉิน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2562. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า 30 -38.

9)             Jinda Kongcharoen, Nutthajit Onmek, Panaya Jandang and Sukanya Wangyisen. Stress and work motivation of primary and secondary school teachers. Journal of Applied Research in Higher Education. 2019.

10)         Nutthajit Onmek, Jinda Kongcharoen , Ailada Singtong, Angkana Penjumrus,and Siripich Junnoo. Environmental Factors and Ventilation Affect Concentrations of Microorganisms in Hospital Wards of Southern Thailand. Journal of Environmental and Public Health. Volume 2020, Article ID 7292198, 8 pages.

11)         ณัฐจิต อ้นเมฆ, จินดา คงเจริญ,  อัญมณี ตนคลัง และอาริสา เอ็มบุตร.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านจิตวิทยากับพฤติกรรมขับขี่ไม่ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา. 2563 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2.

นำเสนอผลงานวิชากร

1)         นำเสนอผลงาน ในงานประชุม  the 13th national public health conference (Global Crisis and Its Impact on Public Health Challenge ในหัวข้อเรื่อง  “EFFICIENCY OF ULTRA-FINE SAND DUST FILTRATION IN GRANULAR SAND BED”

2)         นำเสนอผลงาน ในงานประชุม  The 5th PSU Education Conference  ในหัวข้อเรื่อง  The group process to develop critical thinking skills and learning skills of expected learning outcomes in students

3)         นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มัลดีไฮด์ในผักกรณีศึกษาตลาดนัดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

4)         นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ The 1st National Public Health Research Conference ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสายใต้

5)        นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ The 1st National Public Health Research Conference ในหัวข้อเรื่อง การตรวจวัดระดับความเข้มเสียงและผลกระทบที่มีต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียงกังหันลมผลิตไฟฟ้า

งานวิจัย

1)      การจัดกระบวนการกลุ่ม สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ตามผลการการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559)

2)      ศึกษาการใช้สื่อการสอนแบบ VDO ผ่านการใช้งาน Classstart ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน และมีความตระหนักในการเรียนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559)

3)      เครื่องตัดทะลายปาล์มน้ำมันแบบพกพา (ได้รับทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560)

 

อนุสิทธิบัตร

1)                  เครื่องวัดแรงตัดเฉือนทะลายและทางปาล์ม ปี 2563

2)                  การออกแบบเครื่องวัดแรงตัดเฉือนทะลายและทางปาล์ม ปี 2564

3)                  เครื่องทดสอบประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนขนาดเล็ก ปี 2564

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs, กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ 7 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรีนครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา), กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน