Single User
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2560                  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2553                  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2547                  การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2535                  ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา-นันทนาการ) คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครปฐม

คำอธิบายเพิ่มเติม