Single User
ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

0855629987

Biography & Citations