Single User
นายนพฤทธิ จันกลิ่น

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายนพฤทธิ จันกลิ่น

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะ / หน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์

สาขา / ฝ่าย

สำนักคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations