Single View Blog 1
ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์,อาเซียนศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์. (2560).โลกทัศน์ทางการเมืองของราชสำนักเวียดนามและความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนานกับรัฐ เพื่อนบ้านในรัชสมัยจักพรรดิ์มินห์มาง พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมม์ สหธรรมมิก จำกัด
  2. นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ และ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์  ณ อยุธยา.(2556) การพัฒนาโครงสร้างของข้อมูลในเครือข่ายคำจาก  เอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยการแปลสองทางของภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มออสโตรเอเชียติกกรณีศึกษา  ภาษาเวียดนาม. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
  3. นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ และคณะ (2560). โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตาม   ระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ “โครงการนวัตกรรมจากพืชและ              ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์”ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน                  สนับสนุนการ วิจัย (สกว.)
  4. นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ และคณะ (2561).โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  พื้นที่“โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์      ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ได้รับทุนสนับสนุนจาก                        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.)

 

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ