Single View Blog 1
ผศ.ดร.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมอุตสาหการ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

1. วรพจน์  บรรจงทรัพย์  2552, การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตในกระบวนการฉีดพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 152 – 161.

2. ปัญญา สำราญหันต์, สวัสดิ์ ทองสิน ,นิธิศ ปุณธนกรภัทร์  2557, การออกแบบระบบการป้องกันปัญหาขอบชิ้นงานไหม้กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง,วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 168 – 177.

3. นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ฉมาธร กุยศรีกุล, สวัสดิ์ ทองสิน 2557, เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปริมาณสินค้าคงคลัง,วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 63 – 72.

4. นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ชัชพล มงคลิก 2559, การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับคลังกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร, วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 22-33.

5. นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ณัฐพล บุญรักษ์, วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี, พลกฤต กลั่นแก้วดำรง 2559, การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ กรณีศึกษาข้าวบรรจุถุง, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 1 – 13.

6. นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ 2561, การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการศึกษางาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเรือน, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 36 – 47.

7. ฉมาธร กุยศรีกุล, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ 2561, การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้า กรณีศึกษร้านค้าปลีก AAA, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 14 – 26.

8. นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, สุนทร แสงเพ็ชร, จงจิตร์  หิรัญลาภ 2561, การพัฒนากระบวนการจัดการอุปกรณ์อะไหล่ของโรงงานผลิตเครื่องเรือน, Journal of Energy and Environment Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 25-36.

9. ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ปิติพจน์ แซ่เล็ก, เผ่าพัชร จันทร์จำเนียร 2562, การคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าสาธารณะสำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร, Journal of Energy and Environment Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 10-20.

10. นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ศิริวรรณ เมธีธารา,  รักเกียรติ วงศ์กลาง 2563, การลดปัญหาเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขนาด กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 124 – 133.

รางวัลที่ได้รับ

ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2563

ผลงานอื่นๆ