Single User
อ.ณิชาภา แก้วประดับ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ณิชาภา แก้วประดับ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2542   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ (การหนังสือพิมพ์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2537  นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

การศึกษา -นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการหนังสือพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต