Single User
อ.เนตรนภา แซ่ตั้ง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.เนตรนภา แซ่ตั้ง

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   วท.ม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 085-242-8661

Biography & Citations