Single User
อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษาต่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • วทม. (เทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วทบ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบายเพิ่มเติม

ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ. 2553-2554 ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยโปรตีนอาหาร (การหมักน้ำปลา, ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาทะเลและปลาน้ำจืด เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • พ.ศ. 2560-2564 คณะกรรมการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • พ.ศ. 2562-2564 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Biography & Citations