Single View Blog 1
ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยเชิงปริมาณ

วิทยากรกระบวนกร (วัฒนธรรมองค์กร บุคลิกภาพและการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม)

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

นงนุช อุณอนันต์ และณัฐมน ตั้งพานทอง. (2561).  องค์การแห่งความสุข, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ             ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร นงนุช อุณอนันต์ ณัฐมน ตั้งพานทอง และเดชา พนาวรกุล. (2562). การพัฒนาตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณุศณี มีแก้วกุญชร ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ชัยวิชญ์ ม่วงหมี สุดถนอมตันเจริญ และณัฐมน ตั้งพานทอง. (2562). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณุศณี มีแก้วกุญชร ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ และณัฐมน ตั้งพานทอง. (2564). ความต้องการศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

อาภา วรรณฉวี ณัฐมน ตั้งพานทอง เดชา พนาวรกุล และธัชพงศ์ เศรษฐบุตร. (2564). การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

หนังสือ

ณัฐมน ตั้งพานทอง. (2562). ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ องค์การและการจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.

บทความวิชาการ

ณัฐมน ตั้งพานทอง. (2562). การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกิจกรรม Spiro และ COMA

ณัฐมน ตั้งพานทอง. (2564). การเตรียมความพร้อมในการทำบัณฑิตนิพนธ์ในยุคโควิด 19

ณัฐมน ตั้งพานทอง. (2564). การประยุกต์ใช้การยศาสตร์ในสำนักงาน

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ