Single View Blog 1
นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

  1. ณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์. (2560). การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2560).

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

  1. ณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์.  (2562). ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

รางวัลที่ได้รับ

- บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2560
- บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี  2562

ผลงานอื่นๆ