Single User
อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา

Education

  • 2527 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

Experience

2557                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
2549 – 2557   บรรณารักษ์ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2548 – 2549   บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2543 – 2548   นักวิชาการ ฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 – 2543   บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรุงเทพ