Single View Blog 1
อ.ณฐมน สืบซุย

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ณฐมน สืบซุย, ศศิธร  สกุลกิม, ภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง, จุฑารัตน์  พิมสาร, กาญจนา  เพชรฤชา และอรวรรณ  วิมลทอง. (2560). ประสิทธิผลของนวัตกรรมลูกปัดไม้นวดกดจุดลดอาการชาที่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 17(1), 87-98.

เกศินี  แสงสว่าง, จันทรรัตน์ อังกาบ, ณฐมน สืบซุย และภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง. (2561). การพัฒนานวัตกรรมถุงมือป้องกันแผลเปียกน้ำสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดบริเวณมือ หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19-20 กรกฎาคม 2561. หน้า 869-877.

ณฐมน สืบซุย, จิราพร  ทรงพระ, นุจรีย์  สิงห์เกิด และรวิภา  เครือแสง. (2562). ประสิทธิผลของนวัตกรรมเอสเคโมเดลเพื่อลดอาการข้อไหล่ติดในผู้สูงอายุตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 19(2), 85-101.

ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง, ณฐมน สืบซุย, ปัทมา แสงสุวรรณและณัฐวดี ธรรมศิริ. (2562).  ผลของโปรแกรม My Self ต่อความสามารถในการทรงตัวและกำลังขาในผู้สูงอายุ. ลำปางเวชสาร. 40(1), 17-23.

ณภัทร เตียววิไล, จิราพร ทรงพระ และณฐมน สืบซุย. (2562).  สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 4(1), 87-96.

จุฑารัตน์  พิมสาร, ศศิธร สกุลกิม, ณฐมน  สืบซุย, ชมภูนุช  ลดสีดาและสุมินตรา  สีสด. (2562).  ผลของโปรแกรม Shoulder Exercise ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพข้อไหล่ในผู้สูงอายุ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 19(2), 27-43.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ