Single View Blog 1
ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

- เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry)

- เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

- เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry)

- เคมีศึกษา (Chemical Education)

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. บทความวิจัย (Research Article) 

Pattarapongdilok, N., Malichim, P., Simmee, N., Sichaem, J. (2021). Senna Flower Extract as an Indicator for Acid-Base Titration. Rasayan Journal of Chemistry, 14(2), 1402-1407.

Pattarapongdilok, N., Parasuka, V. (2020). Adsorptions of lithium ion/atom and packing of Li ions on graphene quantum dots: Application for Li-ion battery, Computational and Theoretical Chemistry, 1177, 112779.

Pattarapongdilok, N., Malichim, P., Simmee, N., Sichaem, J. (2019). Natural indicator for acid-base titration from Thai yellow flower extracts. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 10 (1), 24-28.

Pattarapongdilok, N., Siriwatthanasakdina, A., Kamwongpool, S., Parephan, B., Kamon , J., Sichaem, J. (2018).  Small-Scale synthesis of lead iodide for chemistry teaching.   International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3 (23),  10-16.

Pattarapongdilok, N., Parasuka, V. (2018). Theoretical study on electronic properties of curved graphene quantum dots, Computational and Theoretical Chemistry, 1140, 86-97.

Woods, C. J., Malaisree, M., Pattarapongdilok, N., Sompornpisut, P., Hannongbua, S., Mulholland, A. (2012). Long timescale GPU dynamics reveal the mechanism of drug resistance of the dual mutant I223R/H275Y neuraminidase from H1N1-2009 influenza virus. Biochemistry. 51(21), 4364−4375.

2. รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)

จันธิมากร กมล และนฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเกมโดมิโนในหัวข้อ "อาหารกับการดำรงชีวิต". International Conference on Media Studies 2019 (ICMS'19), 3-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร, หน้า 664-676. (Oral presentation)

มณฑิตา แสวงกิจ, พริ้มพักตร์ มะลิฉิม, ปัทมา ศรีลาพัฒน์, พงศกร เมธีวิญญูกิจ, เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม และนฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฏจักรสารในระบบนิเวศ ระหว่างการเรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่สร้างด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista 7.0 Pro กับการเรียนรู้จากใบความรู้. The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, กรุงเทพมหานคร, หน้า 791-801. (Poster presentation)

อรระยา  ณรงค์ชัย, บุษยพัชร์ ตองอบ, สุพัตรา ปากดี, ณัฐพล สิมมี, เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม และนฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก. (2559). การสร้างกล้องจุลทรรศน์จากวัสดุเหลือใช้. The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, กรุงเทพมหานคร, หน้า 734-742. (Poster presentation)

วรรณษา  อวนศรี, เจนจิรา  ธรรมแสง, นิจฉรา  รักศิลป์, จุฬารัตน์  กะตะศิลา, เกียรติศักดิ์  ลักษณะงาม และนฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก. (2559). การสร้างแบบจำลองภาพการเกิดสุริยุปราคา. The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, กรุงเทพมหานคร, หน้า 1080-1089. (Poster presentation)

Weeraya Singcanipa, Naruwan Pattarapongdilok and Pornthep Sompornpisut “A homology model and putative insecticide-binding sites of an insect voltage sodium channel” The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10th-12nd October 2011. (Poster presentation)

Naruwan Pattarapongdilok, Kanon Sujaree, Yongsak Sritana-anant, and Pornthep Sompornpisut “Binding prediction of oseltamivir and its analogues against neuraminidase using AutoDock” The 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26th-28th October 2010. (Poster presentation)

Naruwan Pattarapongdilok, Yongsak Sritana-anant, and Pornthep Sompornpisut “In-silico designed neuraminidase inhibitors based on derivatives of oseltamivir” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2010, 21st-23rd January 2010. (Poster presentation)

Naruwan Pattarapongdilok, Yongsak Sritana-anant, and Pornthep Sompornpisut “Molecular docking of in-silico designed neuraminidase inhibitors based on an alternative route of oseltamivir synthesis” The 5th Mathematics and Physical Sciences Graduate Congress, 7th-9th December 2009. (Poster presentation)

Mohammad Niyomdecha, Naruwan Pattarapongdilok, Yongsak Sritana-anant and Tirayut Vilaivan “Application of Mitsunobu Reaction in The Introduction of Amino Substituent of Oseltamivir Phosphate”The 34th Congress on Science and Technology of Thailand(STT34), 31st  October – 2nd  November 2008. (Poster presentation)

รางวัลที่ได้รับ

Scholarship and Awards

2565                 - รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ  ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2015-2018       -Full Ph.D. scholarship from Bansomdejchaopraya Rajabhat University

2012-2015       -Full Ph.D. scholarship from Center of Innovative Nanotechnology (CIN), Chulalongkorn University

2010-2011       -Rachadapisek Sompoch Endowment Fund, Chulalongkorn University

2008-2010      -Full M.Sc. scholarship from National Center of  Excellence for Petroleum, Petrochemicals and Advanced Materials (NCE-PPAM), Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

2008                -Research grant from Chemistry-CU Research Experience Undergraduates  (Chem-CU REU)

-Award for best manner and best activitist honored by Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University for academic year 2007

2007                -Award for best manner of Department of Chemistry honored by Faculty of  Science, Chulalongkorn University for academic year 2006

2006                -First runner-up of The Inventer and Innovator Project, Faculty of Science, Chulalongkorn University

2004                -Full B.Sc. scholarship from Human resource development in science project (Science Achievement Scholarship of Thailand)

-Golden medalist from Hockey competition in The Freshman’s Sports Games, Chulalongkorn University

ผลงานอื่นๆ

พ.ศ.2565-ปัจจุบัน   ผู้ประสานงานรายวิชา การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน   กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน   กองบรรณาธิการวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน  ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2554- 2559     ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2556-2557      คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

พ.ศ.2557                 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล (ETV) ปีที่ 3

พ.ศ.2556                 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล (ETV) ปีที่ 2

พ.ศ.2553                 ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไปให้กับพยาบาลสภากาชาดไทยและพยาบาลตำรวจ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2551-2552       ตำแหน่งผู้ช่วยสอนวิชาเคมีทั่วไป วิชาเคมีอินทรีย์ วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย