Single User
รองศาสตราจารย์.ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

รองศาสตราจารย์.ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

กลุ่มวิชาชีพครู

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553

ป.บัณฑิต (นโยบายและความเป็นผู้นำทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2535

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-473-7000  ต่อ 5000

 https://www.bsru.ac.th/

Biography & Citations