Single User
นราธร สายเส็ง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นราธร สายเส็ง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา

2556     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552     วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาโทการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562     ประกาศนีบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

การบริหารหลักสูตร

2558 – 2559             ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2560 – 2565             ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รหัส 25511741102834

2562 – 2566             ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 รหัส 25511741102834

2567 – 2571             ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 รหัส 25511741102834

 

Biography & Citations

โทร      02-473-7000 ต่อ 5084-85

ประสบการณ์สอน

2561 - ปัจจุบัน            อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

2558 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2556 – 2557             อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับรองเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา)

2555 – 2556             อาจารย์พิเศษ วิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประสบการณ์อื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน           ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอินทาราม

Google Scholar

Medium