Single User
อ.ณฐมน สืบซุย

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ณฐมน สืบซุย

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2552 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2556 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations