Single View Blog 1
อ.มรกต ภู่ทอง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  1. บัญชีการเงิน
  2. บัญชีบริหาร
  3. บัญชีภาษีอากร

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. มรกต ภู่ทอง, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, บดินทร์ มหาวงศ์, ภัทิรา มาศมาลัย, เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย             และฐิติยา กลบสันเทียะ.(2564).การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริกปลาสลิด กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร.การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาการจัดการประจำปี 2564 ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.หน้า 498-507

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ