Single User
นายมนัญชยา ประทุม

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายมนัญชยา ประทุม

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ / หน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สาขา / ฝ่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations