Single User
อ.มนชนก จุลสิกขี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.มนชนก จุลสิกขี

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2553     ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

พ.ศ. 2552     ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 4000

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์สาขาวิชาฯ: สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

Biography & Citations