Single View Blog 1
ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การสำรวจและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

 1. Malee Likitchaikul. (2017). Effect of rain-fed and drip irrigation on efficiency fertilizers and
  rice husk ash using Cassava Var HB 80 in late and early rainy seasons. In The Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017). (FA-P-028 p.362-367). Bangkok: Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Thailand.
 2. Chayarat Srisunont, Tetinee Jaiyen, Metaporn Tenrung, Malee Likitchaikul and TreeranutSrisunont. (2017). Nutrient Accumulation by Litterfall in Mangrove Forest at KlongKhone, Thailand. Thammasat International Journal of Science and Technology 22:9-18.
 3. มาลี ลิขิตชัยกุล และปิยะ ดวงพัตรา. (2558). ผลของการชลประทานแบบน้ำหยด คุณค่าทางโภชนาการของโพแทสเซียมและซิลิคอนต่อผลผลิตการปรากฏและการทำลายของโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังที่ปลูกปลายฤดูฝน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2558, การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับสากล, วันที่ 8 เมษายน 2558 ปีที่ 8, กรุงเทพฯ. 43หน้า.
 4. มาลี ลิขิตชัยกุล และปิยะ ดวงพัตรา. (2559). ผลของการชลประทานแบบน้ำหยด คุณค่าทางโภชนาการของโพแทสเซียมและซิลิคอนต่อการปรากฏและการทำลายของโรคแมลงศัตรูและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบงที่ปลูกต้นฤดูฝน. วารสารแก่นเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 44 (ฉบับที่ 1). มกราคม-มีนาคม 2559. หน้า105.
 5. ชลธารา แย้มมาลี.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. มาลี ลิขิตชัยกุล. สรายุทธ คาน และตีรณรรถ ศรีสุนนท์. (2561).อิทธิพลของปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนต่อความหนาแน่นของหอยแครง บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 6. มาลี ลิขิตชัยกุล. สรายุทธ คาน. ขนิษฐา หทัยสมิทธ์. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. ธัญญดา วาระสิทธิ์. สุภาพร จันทาทอง. นัฏฐา เจริญสม. และรัชนี คำหนองไผ่. (2562). การศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และปริมาณธาตุอาหารในน้ำบริเวณสวนกล้วยไม้สกุลหวาย จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “3rd International and National Conference on Media Studies 2019 (3rd ICMS‘19)”. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 3–6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562.
 7. อรัญญา ขันสิงหา, ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, ตีรณรรถ ศรีสุนนท์, มาลี ลิขิตชัยกุล และสรายุทธ คาน. (2562). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนในแต่ละระดับชั้นดิน บริเวณคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “3rd International and National Conference on Media Studies 2019 (3rd ICMS‘19)”. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 3–6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562.

ทุนวิจัย

 1. มาลี ลิขิตชัยกุล. (2556). ผลของธาตุอาหารพืชซิลิคอนและโพแทสเซียมร่วมกับการให้น้ำแบบหยดผิวดินต่อภูมิต้านทานแมลงศัตรูพืชของมันสำปะหลัง. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

 

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

 1. เกียรติบัตรการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  มอบให้  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2. เกียรติบัตรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561   ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 3. เหรียญเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ผลงานอื่นๆ

ตำรา

          มาลี   ลิขิตชัยกุล. (2560). หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

เอกสารประกอบการสอน

 1. มาลี  ลิขิตชัยกุล. (2560). การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
 2. มาลี  ลิขิตชัยกุล,   อรพิมพ์  มงคลเคหา,   สรายุทธ  คาน  และชยารัตน์   ศรีสุนนท์.  (2560).  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (บทที่ 5).  (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ 21 เซ็นจูรี่ จำกัด. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 211-253.