Single View Blog 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • การบริการวิชาการด้านชุมชน
  • การจัดกิจกรรมนักศึกษา
  • การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

____________. (2555). การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา (วิจัยร่วม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
____________. (2560). รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วิจัย). กรุงเทพฯ : สถาบันการสร้างชาติ (NBI).
____________. (2560).รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (วิจัยร่วม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
____________. (2561). ภาพสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวจากละครโทรทัศน์ไทยช่วงปี 2559 – 2560 (วิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
____________. (2563).บ้านสมเด็จเจ้าพระยานำพาความสำเร็จสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา แห่งต้นกล้าความดี (วิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
____________. (2563).การประเมินโครงการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) สร้างงานเฟส 2 ประจาปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ