Single User
อ.ขวัญทิชา เชื้อหอม

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ขวัญทิชา เชื้อหอม

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations