Single User
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อาจารย์ ดร.ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ แขนงจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.), สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.), สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม