Single View Blog 1
อ.กุลธิดา ทุ่งคาใน

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การประถมศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

(1) วิชญา ผิวคำ และกุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง กุลธิดา  ทุ่งคาใน วราภรณ์  ศรีอยุธย์ สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่ม  ผล. (2558). หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.

(2) ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และจุติมา รัตนพลแสนย์ อโนทัย แทนสวัสดิ์ วิชญา ผิวคำ วราภรณ์  ศรีอยุธย์ ณัฐมน พันธุ์ชาตรี      กาญจนา สุทธิเนียม ศุนิสา ทดลา กุลธิดา ทุ่งคาใน ชลพร กองคำ พัชรีภรณ์ บางเขียว พัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.

(3) อโนทัย แทนสวัสดิ์ และแฝงกมล เพชรเกลี้ยง ศุนิสา ทดลา จุติมา รัตนพลแสนย์ กาญจนา สุทธิเนียม พัชรา เดชโฮม                ณัฐมน พันธุ์ชาตรี กุลธิดา ทุ่งคาใน กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ วิชญา ผิวคำ จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ชลพร กองคำภิญญาพัชญ์          ปลากัดทอง วราภรณ์  ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น.กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.

งานวิจัย

(1) กุลธิดา  ทุ่งคาใน (2559).  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

(2) กุลธิดา ทุ่งคาใน,พัชรา เดชโฮม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ปัทมา วัฒนบุญญา, สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และพีระพงษ์ กุลพิศาล. (2564). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(3) กุลธิดา ทุ่งคาใน. (2564).การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทความวิจัย

(1) กุลธิดา ทุ่งคาใน. (2561). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสารวิจัยรำไพพรรณี.12(1) หน้า 79 -89.

(2) กุลธิดา ทุ่งคาใน จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และพัชรา  เดชโฮม. (2563). การจัดการเรียนรู้วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาด้วย STEM Education. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน". (หน้า 1213 – 1223)  สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

(3) กุลธิดา ทุ่งคาใน,พัชรา เดชโฮม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, นิรันดร์ สุธีนิรันดร์, ปัทมา วัฒนบุญญา, สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, ถาวร วัฒนบุญญา, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และพีระพงษ์ กุลพิศาล. (2564). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี =Tourism Potential Development to Increase the Tourism Value from the Ethnic Identity of U-Thong District, Suphan Buri Province. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 15 (1), 176-207.

บทความวิชาการ

(1) กุลธิดา ทุ่งคาใน. (2564). การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning ในวิถี New Normal Blended Learning in a New Normal.ครุศาสตร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2564) เลขหน้า 29-43.

 

รางวัลที่ได้รับ

- บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561

ผลงานอื่นๆ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม 10 ปี 4 เดือน