Single View Blog 1
อ.กฤษฎา กาญจนวงศ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

๑. การสอนภาษาไทย

๒. ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลบุคลากรสายสอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ โครงการสร้างค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ