Single User
กรกช วนกรกุล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

กรกช วนกรกุล

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

ประวัติการศึกษา

Master of International Business

University of Wollongong, Australia

Bachelor of Business Administration (International Business Administration)

University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ: 096-412-6915 (มือถือ)

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: https://www.bsru.ac.th/

 

 

Biography & Citations