Single View Blog 1
ผศ.ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

-                   การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

-                   การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร

-                   การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเจล

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

  1. กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน สุธนเสถียรยานนท์ และธิดา อมร. (2561) นวัตกรรมการผลิตข้าวกล้องงอกให้สารกาบาสูง. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง.
  2. กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ดวงกมล บุญบำรุง สุภาภรณ์ คางคำ. (2561) การเตรียมและตรวจสอบลักษณะสมบัติของเจลเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี.
  3. วิชญาณี ฉัตรเจริญสกุล, ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ และกรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน. (2559), “การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์”, วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16 (1) มกราคม –มิถุนายน 2559, 37-51.

หนังสือ

  1. รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.ดร.ธิดา อมร ผศ.ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน(2565). เทคนิควิเคราะห์โจทย์เคมี. สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

วิทยากรบรรยาย

  1. อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  2. อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเคมีโรงเรียนยอแซปอุปถัมถ์
  3. อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเคมีโรงเรียนวัดไร่ขิง
  4. อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเคมีโรงเรียนวัดราชบพิธ
  5. อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเคมีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์