Single User
นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คณะ / หน่วยงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สาขา / ฝ่าย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations