Skip to content
Single User
อ.กฤษฎา สังขมงคล

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.กฤษฎา สังขมงคล

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี)

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations