Single User
อ.ขวัญชนก จุลละนันทน์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ขวัญชนก จุลละนันทน์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  • ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 0897387779

Biography & Citations