Single User
อ.ขวัญชัย ช้างเกิด

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ขวัญชัย ช้างเกิด

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์)

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2552      บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations

-ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หน่วยงานสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2560 ถึง 25 เม.ย. 2564 เลขที่คำสั่ง 1726/2560

-ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2560 - ปัจจุบัน

-ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หน่วยงานสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ 26 เม.ย. 2564 ถึง ปัจจุบัน เลขที่คำสั่ง 1094/2564