Single User
ดร.เกษมสันติ์ รจพจน์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ดร.เกษมสันติ์ รจพจน์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

1 2562 ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2 2555 กศ.ม. การวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 2553 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายเพิ่มเติม