Single View Blog 1
ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

พืชสวน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

กาญจนา เหลืองสุวาลัย และ โสภา ชวนชนะชัย. (2550). ผลของสารละลายอลูมินั่มซัลเฟตร่วมกับน้ำตาลซูโครสต่ออายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 38 (5) (พิเศษ), 115-118.

กาญจนา  เหลืองสุวาลัย,  ประพนธ์  ปัญญาสร้างสรรค์  และสุธิภรณ์  ศิริกำเลิศ. (2552). การเจริญเติบโตของผลขนุนพันธุ์ทองสุดใจ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 40 (1) (พิเศษ), 161-164.

กาญจนา  เหลืองสุวาลัย, นิพนธ์  อยู่สุข  และบันลือศักดิ์  เกิดทองดี. (2557). การเจริญเติบโตและศักยภาพการให้ผลผลิตของกล้วยไม้หวายสองสายพันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 45 (พิเศษ), 505-508.

เพ็ญแข รุ่งเรือง, ปณต ขวัญรัตน์, สุนทรียา กาละวงศ์ และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2560). การชักนำการเกิดยอดและรากของมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็คแจ็ค (Ficus carica L. “Black Jack”) ในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 11. โรงแรมวิเซอร์ สวีทส์, กรุงเทพฯ.

กาญจนา เหลืองสุวาลัย พงศธร ลี้สธนกุล สุนทรียา กาละวงศ์ และ เพ็ญแข รุ่งเรือง. (2559) การศึกษาการเจริญและพัฒนาของผลแก้วมังกร Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 47(2) (พิเศษ), 57-60.

เพ็ญแข รุ่งเรือง, อนุกาญจน์ ชิณวงศ์, กาญจนา เหลืองสุวาลัย, กิริยา สังข์ทองวิเศษ และ สุนทรียา กาละวงศ์. (2561). การขยายพันธุ์และการใช้แพกโคลบิวทราซอลเพื่อการผลิตม่วงไตรบุญเป็นไม้กระถาง. วารสารแก่นเกษตร, 46(4), 699-708.

เพ็ญแข รุ่งเรือง, ปัญญา แก้วไสย และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2561). ผลของการจัดการน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในกระถางด้วยวิธีหว่านน้ำตม. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 36(ฉบับพิเศษ), 111-117.

กาญจนา เหลืองสุวาลัย และอดิสร อ่อซ้าย. (2562). ผลของสารเอทธิฟอนต่อการสุกของผลกาแฟและการเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2) (พิเศษ), 149-152.

เพ็ญแข รุ่งเรือง, กิริยา สังข์ทองวิเศษ และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2562). การขยายพันธุ์มะละกอ (Carica papaya L.) สายพันธุ์ฮอลแลนด์ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารแก่นเกษตร, 47(3), 459-466.

สุนทรียา กาละวงศ์, ศิริลักษณ์ บัวทอง, กาญจนา เหลืองสุวาลัย, เพ็ญแข รุ่งเรือง, วุฒิชัย ศรีช่วย และ อภิรดี เสียงสืบชาติ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำรากในหลอดทดลอง และการออกปลูก ของต้นกล็อกซิเนีย (Sinningia speciosa). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 6(1), 19-29.

Kalawong, S., Luangsuwalai, K., Rungrueng, P. & Te-chata. S. (2016). Induction callus and cell suspension from integument culture of rubber tree.   Songklanakarin Journal of Plant Science, 3(3), 9-14.

Kalawong, S., Ruengchuenmuen, N., Luangsuwalai, K., Rungrueng, P. & Siangsuepchart, A. (2018). Improvement on Propagation Efficiency of Non Tai Yak (Stemona collisae Craib.). Songklanakarin Journal of Plant Science, 5(4), 23-31.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ