Single User
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก :   การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

ปริญญาโท :  เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ปริญญาตรี : จุลชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ID line : kanitta.ha
E.mail : [email protected]

Biography & Citations